Historie

DNT Drammen og Omegn (DNTD) er en av landets eldste turistforeninger. Den ble stifta allerede i 1888 som Drammens og Oplands Turistforening (DOT), bare 20 år etter stiftelsen av Den Norske Turistforening.

Under finner du utdrag av DNT Drammen og Omegns historie i bilder og tekst fram til 9. april 2014. 
Den første utdraget er skrevet av Lars Wang til 125-års jubileet i 2013, som var daværende styreleder.


På tur siden 1888
Av: Lars Wang, styreleder i 2013

Den 24. oktober 1887 skriver grosserer Anders Brecke til Drammen Handelsforening og Håndverkforening: ”Det er jo heller ikke frit for at jeg paa samme Tid som jeg omtaler Hallingdalsrouten ogsaa har lidt Bagtanke for vor syge Mor, kan man ved opprettelse av en Turistforening for Drammen og Opland faa henledet Turisterne Oppmærksomheden paa vore skjønne Omgivelser, ikke at tale om vor Kjæledægge Bragernæsaasen, mener jeg der kunde falde mange baade Ører og Kroner af den Forretning for vår gode by.”

16. februar 1888 stiftes Drammens og Oplands Turistforening (DOT) i Drammen Børs. Initiativtakere er Drammens Handelsforening og Haandværkerforening, Komiteen for Bragerneæsaasens forskjønnelse og Selskapet til Drammens bys Forskjønnelse og gavn. Begrepet Opland ”betegner det område, der betjener eller betjenes af et givet sted” og markerer at DOT allerede fra stiftelsen var opptatt av samspillet mellom by og land. 

DOTs første leder, Johan Jørgen Schwartz, hadde solid bakgrunn blant annet som stortingsrepresentant og som ordfører i Drammen og var foregangsmann for etablering av infrastruktur og da spesielt jernbane. Det var meget populært i Drammen at han fikk på plass Randfjordbanen, selv om han tidligere hadde lansert planen om en kanal med sluser mellom Drammen og Tyrifjorden. Foreningen gikk umiddelbart i gang med å sette opp stumme veivisere i marka, få opp benker, og bidra til hotellbygging. Selv om DNT leder Yngvar Nielsens i 1890 skrev til DOT om hytte på Høgevarde at "sagen stiller seg adskillig tvilsom for Direktionen” hjalp det ikke. Høgevardhytta ble åpnet i 1893 som DOTs første hytte.

I Drammensmarka ble hytteprosjekt på Storsteinsfjell vurdert, men foreningen landet på Landfallhytta som ble kjøpt i 1915. Rauhelleren var klar i 1925 og ble DOTs storstue på Hardangervidda. I 1957 åpnet Mårbu en dagsmarsj unna.

Foreningens hovedmål har gjennom 125 år vært å få flest mulig mennesker ut på tur og i aktivitet. DOT har i dag meget omfattende aktivitetstilbud til praktisk talt alle grupper. Friluftsliv utøves således av langt flere enn de klassiske fjellvandrere og markatravere. En viktig gruppe er barn og unge som har tilbud om spennende opplevelser enten det er i Barnas Turlag, i basecamp på Rauhelleren eller på DOTs sjøcamp på Killingen i Sandebukta. For ungdommen har felleskapet i DNT ung blitt stadig mer populært hvor årets høydepunkt er Vinjerock hvor det er hard kamp om å sikre seg plass.

I integreringsarbeidet har DOT vist vei ved å gi turtilbud og opplæring i friluftsliv til nye grupper. Gjennom det nasjonale prosjektet Aktiv i friluft ble grunnlaget lagt for at foreningen nå er en aktiv partner i folkehelsearbeidet. I arbeidet med bynært friluftsliv har DOT markert seg som en foregangsforening. Gjennom samarbeid med Drammen kommune og Regjeringens satsing Framtidens byer er DOT med på å forme framtidens friluftsliv i bynære områder. Ut fra et folkehelseperspektiv bør friluftsliv, med eller uten grønn resept, utøves hyppig og nærområdene bør brukes mer aktivt. Mye tyder derfor på at store deler av friluftslivet verken trenger å skje langt unna, være kostbart, kreve høy materiell standard eller innebære store utslipp av klimagasser.

Mange av foreningens aktiviteter og prosjekter bygger i dag på samarbeid og partnerskap både med offentlige aktører, andre frivillige organisasjoner og næringslivet. Partnerskap med Drammen kommune, Kirkens Bymisjon, idretten samt støtte fra næringslivet har lagt grunnlaget for at DOT i år åpner ny selbetjeningshytte på Killingen. Hytta bygger også opp under DOTs nye satsning på kajakkpadling hvor basen er i en fredet sjøbod på Gyldenløve brygge i Drammen.

Det by- og stedsnære friluftslivet og friluftslivet ved sjøen skal utfylle og forsterke DOTs tilbud. Blektjernstua i Strømsåsen er i ferd med å bli et knutepunkt for bynært friluftsliv. Avtale datert 16.02.13 med Drammen kommune om drift av Golitahytta viser også vei mot framtidens friluftsliv i Drammensmarka og Finnemarka hvor vi ser for oss et hytte-, og løypenett som utvikles og legger til rette for et spennende, hyppig og klimavennlig friluftsliv, lett tilgang for svært mange grupper, og ikke minst mange nye aktivitetstilbud. Også i Lier tas det nye tak, og ryktene om nye tilbud og oppgradert meny på Eiksetra har spredt seg langt utenfor Liers grenser. Ved Snaukollen har vi en spennende mulig for ny hytte og foreningen ser fram til videre dialog, spesielt med Eikerkommunene og Modum kommune, om et prosjekt som kan utløse økt bruk av denne delen av Finnemarka.

Fortsatt er Hallingdal en del av oplandet til DOT, og både Norefjell og Hardangervidda Øst er satsningsområder. På Høgevarde planlegges ny selbetjeningshytte med nyskapende arkitektur. I Nore og Uvdal har foreningen dialog med lokale aktører om hvordan utvikling av foreningens tilbud også kan komme lokalsamfunnet til gode. Også på Modum er det stor aktivitet og Koboltkoia er resultat av flott samarbeid med Blaafarveværket.

DOT samarbeider i 2013 med naboforeningene i Kongsberg (1888) og Ringerike (1893) om Turbok Buskerud. Boka er et felles jubileumsprosjekt som skal markere Buskerud som et allsidig og spennende friluftsfylke. Hemsedal Turlag er nytt tilskudd til mangfoldet i DOT og viktig for aktivitet og engasjement lokalt.

Helt fra starten er har DOT vært del av et nasjonalt felleskap av turistforeninger som utviklet seg etter at Den Norske Turistforening (DNT) ble etablert i 1868. DNT har i dag mer enn 240.00 medlemmer, hvorav ca. 9000 i DOT. For friluftslivet det avgjørende at DNT arbeider aktivt for å sikre gode rammevilkår for friluftslivet. Viktige områder er naturvern, finansiering av friluftslivsprosjekter, turinformasjon på nett (ut.no) og samarbeid med nasjonale aktører. Samtidig er DNT et samarbeid mellom selvstendige foreninger og DOT har også mulighet til å påvirke kursen nasjonalt. Som pådrivere og partner for friluftsliv er det sålede ingen tvil om at DOT også framover skal være vise vei.

Sammendrag av DOTs historie i anledning 125-års jubileet i 2013
Av: Per Hægstad, leder av DOTs råd i 2013

For 25 år siden markerte DOT sitt 100 års jubileum, og nå i 2013 sitt 125 års jubileum.
I forbindelse med 100-års jubileet ble det laget en årbok som omhandler de første 100 årene til DOT. En årbok av de mange i rekken. Årbøker har vært en av DOTs varemerker, og det er laget mange som på mange måter er historiebøker. Nå er denne epoken over, og informasjonen til medlemmene skjer på Internett, Facebook og hva det nå finnes i "eteren". Historiene og fortellingene blir ikke til på samme måte, men vi har kanskje heller ikke tid til å fordype oss… Samtidig er det artig å se at særlig på hyttene til DOT blir årbøkene bladd i, og det leses en artikkel hist og her.

Utviklingen
Ja, hva har vært de viktigste forandringer siden 1988? Kort fortalt blir det den fantastiske økningen i medlemmene, den noe omflakkende kontortilværelse før kontor og butikk i Drammen sentrum, økningene i antallet hytter, etablering av turgrupper og lokale turlag, kvalitetsøkning på de betjente hyttene - med andre ord - DOT har blitt en stor forening.

Når jeg blar litt i årbøkene siden 1988, viser de et mangeslunget DOT. Et utall av bidragsytere har skrevet om en tur de likte, eller et fint naturområde, og en mengde turforslag. For hele tiden står tur i fokus gjennom de 25 år. Noen turer er gjengangere den dag i dag - nye generasjoner kommer til og mødre og fedre + besteforeldre tar med sine familiemedlemmer på en tur de syntes er fin. På den måten opprettholdes nødvendige tradisjoner. Selv Nykjuadagen (krigshistorisk arrangement) besøkes av barn og ungdom, for ikke å snakke om Holtefjelldagen – samme type arrangement - som ble startet opp av DOT, men arrangementsmessig overtatt av andre ildsjeler.

Ildsjeler og dugnadsfolk finnes fremdeles, og godt er det. Samtidig har det blitt en stor endring på hyttesiden. Med ulike krav fra myndighetene for helse og sikkerhet, må nå mye av vedlikeholdet og forandringene på hyttene utføres av fagfolk. Det er nok like bra, når enkelte godt menende hobbymalere knapt kunne holde i en pensel, med dertil sølete resultat, og reiste hjem fra hytta uten å bli ferdig. Det var veldig godt ment. Dagens dugnader går mye på turarrangementer. Det er veldig bra, fordi det er på tur vi vil. Alle hyttene og T-ene er til for å gjøre turen lettere, og ofte frem til et mål.

Det er svært gledelig å se utviklingen av turtilbudet. Spesielt må nevnes de ukentlige turene på dagtid, med utmerkede lokale turledere. Denne type turer i nærmiljøet er vel den største forandringen på disse 25 årene på tursiden. At både fjellsport- og ungdomsaktivitetene endres over tid er helt naturlige skiftinger i aldersgruppen som naturlig tilhører disse to gruppene.

Skiturene har også endret seg vesentlig. Det er mange år siden det var mulig å lage en skikkelig rundtur over Hovlandsvarden før Nykjuamarkeringen. Nå er bussturene til Saga og Øverskogen borte, men erstattet av familiearrangement på Landfalltjern og Eiksetra. Forskjellen er at nå er barna ute på tur sammen med foreldre og besteforeldre. Det betyr forhåpentlig at om noen år er enda flere ute på tur. I år ble det forresten gitt tilbud om skibusser flere søndager, som f. eks. trening før Hauern, noe som var populært.

Hyttene
Jeg har besøkt Rauhelleren turisthytte nå flere påsker på rad, og det er gledelig å registrere tenåringer på flerdagstur i fjellet.

For 25 år siden hadde DOT 5 hytter, alle i fjellet. Nå ved jubileet har DOT 14 hytter, omfattende fjellet, skogen og ved sjøen.

Det er i løpet av disse årene investert mye penger i oppgradering av hyttene - kanskje særlig Rauhelleren og Veslekillingen - samtidig som nybyggene og overtakelse av eldre hytter har pågått i hele perioden. Det er derfor både gledelig og nødvendig at administrasjonen endelig har ansatt byggkompetanse for oppfølging av eiendomsmassen. Det er mye verdier som skal tas vare på.

DOTs leder ved 100 års jubileet skrev i årboken for 1988 om tanker for fremtiden, og det var tre saker som fremtiden bygget på. For det første at turaktiviteten økes - ved dugnad, videre at det blir en utvikling på hyttesiden og til sist at DOT-kontoret blir styrket. Disse ønskene er virkelig kronet med hell. Alle tre ønskene er til fulle oppfylt. Når det så i tillegg ble enighet om at DNT skulle bli en landsdekkende forening, er organisasjonen blitt ryddig. (DOT var for 25 år siden medlem av Norske Turistforeningers forbund, mens DNT egentlig var Oslo- foreningen). Vi ser nå at den røde T har blitt et sterkt varemerke, et godt felles merke som alle kjenner. Likevel kan det være på sin plass å minne om den lokale forankring gjennom DOTs eget flotte symbol.

Kontor og butikk/turinformasjon
DOTs kontor og butikk har blitt en svært viktig lokal styrke. Plassering i Drammen sentrum er ypperlig, selv om man en periode trodde at færre hadde behov for å besøke et fysisk kontor. Forhåpentlig blir man lenge i DOT-huset etter en omflakkende tilværelse. Kontoret var først privat hjemme hos sekretær Fønseth, så i bank på torget, deretter i Thunegården og på Gamle Kirkeplass og så en tur til Åssiden før kontoret er kommet tilbake til sentrum.

Gjennom alle turgruppene i distriktet, Barnas Turlagene, kajakkpadling, trilleturer, eldreturer, ungdomsturer, fjellsportturer, flerdagsturer, kveldsturer, familiedager, flerkulturelle turer, turer for personer med bevegelsnedsettelser og personer med utviklingshemming har turistforeningens store mål blitt godt dekket. Aldri har vel uttrykket "ut på tur og aldri sur" passet bedre enn ved DOTs 125 års jubileum. Hvilken utvikling på 25 år! Styre, ansatte, dugnadere og bidragsytere har all ære av 25 års utvikling.

Hva de neste 25 år bringer er ikke lett å spå, men arbeidet som legges i strategier lokalt og på landsplan vil nok inneholde elementer i basisen til turistforeningene - alle mennesker ut til helsebringende bevegelse i frisk luft.

Jeg har lest igjennom årbøker og årsrapporter for disse 25 år, og vil sammen med Søren W. Thorne nedenfor prøve å gi noen stikkord og viktige hendelser – år for år.

Her kan du lese Per Hægstads (leder av DOTs råd) og Søren W. Thornes (tidligere styreleder) sammendrag av DOTs historie de siste 25 år (1988 -2013) i anledning 125-års jubileet i 2013:

Jubileum 100 år i 1988: Jubileumsårbok "På tur med DOT, nr 3/1988", Stor jubileumsutstilling i Kreditkassens beste vinduer. Mottakelse med gaveoverrekkelser i Drammen Rådhus, Festforestilling i Drammens Teater, Jubileumsfest i Børsen, Jubileumsturen "I oldefars fotspor": tur til Høgevarde med veterantog, båt og buss og siste delen til fots. Mårbu og Rauhellern serverte rømmegrøt på olsok. Svarvestolen i gave fra A/S Børresen. Fjellsportgruppa arrangerte vellykket ukestur til Svartisen i Nordland. Ny selvbetjeningsavdeling i steinbua på Høgevarde innviet. Omorganisering av turistforeningene i Norge ble vedtatt ved at alle lokalforeninger samlet seg under DNT-navnet. Ca 1500 medlemmer overført fra DNT til DOT. Formann i jubileumsåret var Søren W. Thorne, sekretær og kontorleder Kathrine Kirkevåg. Kontoret var to rom i Thunegården på Gamle Kirkeplass.

1989: Medlemstallet var 6450. Årboka hadde temaet sommerruter i lavlandet. Thorleif Haug marsjen i mars avlyst - for lite snø. Restaurering av Svarvestolen startet. Pussig at noen velger å stjele de nye vinduene som var spesialbestilt, nyere vinduer måtte kjøpes inn. Fjellsportgruppa arrangerte brekurs på Krossbu. DOT engasjerte seg sterkt i fordeling av kontingentinntekt mellom lokalforeningene og DNT -landsforeningen. Foreninger med hytter skulle krediteres rettferdig for disse. Kathrine Kirkevåg sluttet som DOTs sekretær, og kontoret bestyres så av Inger Hyllseth som daglig leder og Gry M. Jakobsen som sekretær, samlet 1 1/4 stilling.

1990: Årboka hadde tema sykkelturer. DOTs kasserer Paul Fønseth, som hadde kontor for DOT hjemme med alle medlemmene på kort, døde. I hans tid kunne medlemmene betale kontingenten på postgiro, og Posten etablerte litt senere også DOTs første medlemsregister på data. Bjarne Røgeberg, DOTs virkelig mangeårige ildsjel, ble av DNT-formann Knut Ore tildelt DNTs høyeste utmerkelse under stående applaus. 50-års markering av 1940 i forbindelse med Nykjuadagen, med 300 som overnattet ute på slipplassen i Finnemarka. Mårbu hadde 2115 overnattinger i 1990, og fikk nybygd vindfang med stort sekkerom, alt bygget på dugnad. Til sammen 1100 dugnadstimer på Mårbu dette året. Rauhellern hadde minst like mange dugnadstimer, og 3715 overnattingsbesøk. Svarvestolen ble stort sett ferdig istandsatt på dugnad, og de øvrige hyttene vedlikeholdes også på dugnad. Ungdomsgruppas Morten Daae er styremedlem i DNT-ung sentralt. Per Hægstad ny formann i DOT.

1991: Medlemsmassen var på 5800. og at medlemskontingenten inn til DOT passerte 1 million kroner. Ingen årbok dette året, men utgivelse av "Turbok Drammen" - med mange positive omtaler. Godt salg av boken frem mot jul hos bokhandlere i byen. Gry M. Jakobsen gav seg som sekretær, men lover å fremdeles være en god "DOT- turist". Rauhellern og Mårbu har fått brannvarslingsanlegg. En tendens til langhelg-turer i stedet for ukesturer i fjellet om sommeren. Vårmøte med professor Olav Orheim om klima, og høstmøte med Øystein Dahle om vår herlige natur, stort fremmøte. Brekurs i DOT-regi i samarbeid med Jostedalen breførerlag. Et samarbeid mellom DOT og IF Sturla startet med tilbudet "Kjentmannsmerket". Hensikten var igjen å tilby noe enkelt for å få folket ut på tur. DOT v/Naturverngruppa er imot foreslått utvidelse av slalåmløypa i Strømsåsen og nye boligområder i Strømsåsen og Bragernesåsen. Gang/sykkelveier på begge sider av Drammenselva ble hilst velkommen, og likeledes verneforslag i Ål, Hol og Flå kommuner. DOT uttrykte begeistring over forslag til barskogvern for Skjervedalen i Rollag, Holtefjell og Finnemarka.

1992: Årboka 1991/92 hadde som hovedemne Fjellene mellom øst og vest. Sikringsarbeidet ble komplettert med sikringshytter på både Rauhellern, Høgevarde og Toveseter. Et helt nødvendig arbeid for sikring av turistene i tilfelle av brann i fjellet. Samme året kjøpte Lier kommune Eiksetra, og DOT sa ja til å drive stedet for å sikre stedet for allmennheten. Starten var utfordrende med dugnadsservering og diverse utbedringer. På de betjente hyttene i fjellet har DOT gått foran som pionerer med å anskaffe store gass- anlegg. DNT gikk sammen med myndighetene med fokus på avfallsbehandling på hyttene i fjellet. DOT ved Rauhellern ble med på et pilotprosjekt sammen med noen andre DNT-hytter. For første gang utgav DOT et fullstendig turprogram, som bl.a. inngikk som vedlegg i DNTs Fjell og Vidde. Nykjuadagen ble markert med buss til Saga og derfra til fots, snømangel. Nytt for medlemmene var kyststi-tur langs Vestfoldkysten. De gjennomførte dagsturene dette året samlet ca 1600 deltakere, samtidig startet foreningen med utdannelse: Grunnkurs for dagsturledere. Onsdagsklubben for pensjonistene ”Turvennen”, ble også satt i gang. Dette året kan vel sies å være et særdeles aktivt turår. Anne Gallefos Wollertsen ble ansatt dette året – pr 2014 er hun den med suverent lengst ansiennitet i DOTs administrasjon.

1993 Årboka hadde som hovedtema MIN TUR fra hver Buskerudkommune. Dette året er igjen fullt av begivenheter. DNT 125 år, Høgevardehytta 100 år, feiret med stor medlemsfest , dans på ”tunet” og ny sikteplate på Høgevardetoppen. Offisiell åpning av en flott restaurert Svarvestolen, samt Friluftslivets År på landsbasis. Eiksetra ble også offisielt åpnet, samt første bestyrer ansatt. Friluftslivets år i DOT betød rekordmange turer: 27 dagsturer, 8 fellesturer, 8 fjellsportgruppeturer,22 ungdomsgruppeturer hvorav 12 med juniorene. Familieturdager, turkurs for handicappede og aktivitetsdager for barn og Turvennen for eldre har alle b idratt til godt fellesskap. Th.Haugmarsjen for 16. gang samlet 300 deltakere og Nykjuadagen 150. Mårbu fikk innsatt 40 nye Trysilvinduer finansiert av SKAP-midler og som sysselsettingstiltak. Rauhellern fikk vannpumpesystem fra Langesjøen. Toveseter fikk brannsikringstiltak etc. Det ble en nyvinning for kontoret at medlemsregisteret ble on-line til DNT sentralt. Det betød en god ny arbeidssituasjon for administrasjonen. Søren W. Thorne var varamedlem til DNT-landsstyret, Morten Daae formann i DNT-U. DOT-formannen Per Hægstad aktiv i DNT organisasjonsutvalget. Og daglig leder Inger Hyllseth fylkeskontakt for Buskerud i FRIFO.

1994 Årboka hadde tema Naturvern i Buskerud. Et av høydepunktene i -94 var foredrag av Claus Helberg på høstmøtet. Det ble så mange som ville høre på at dørene til lokalet på Høytorget i Drammen måtte stenges lenge før planlagt start. Til sammen over 80 turer gjennomført i DOT-regi. Vi ser at ungdomsgruppen og fjellsportgruppen er inne i en aktiv periode. Disse gruppene er av naturlige årsaker noe varierende da de henvender seg til personer som plutselig kan flytte, eller starte på studier. Noe spesielt var det at Fjellsportgruppa lå i telt ved OL-løypene på Lillehammer, i 20 minusgrader. Hyttene trenger stadig vedlikehold og oppgraderinger. Både Rauhellern og Mårbu fikk bedre dusjrom. Og det verneverdige Ulvelilægret blr kledd og isolert innvendig slik at det ikke lenger virker som fryseboks om vinteren.

1995 Årbokstemaet var DOTs hytter. Tanken om to hytter i området mellom Toveseter og Hardangervidda ble tatt opp igjen. Senere vet vi jo at det ble to fine nye hytter, Dalabu og Dusehesten. Dette året var nasjonalt naturvernår med eget slagord - "La naturen gå i arv". Et av arrangementene var en kultur- og naturaften med bilder, lyrikk og musikk - strålende. Turer og arrangementer hadde naturvern som innslag for alle grupper. Barn, ungdom og voksne fikk sine doser med vernetankegang. Igjen har DOT vært tidlig ute med opplegg for nye grupper - denne gangen handikappede og psykisk utviklingshemmede. DOT tar dem med på tur i nærområdet. Nå som Eiksetra er "oppe og går", er aktivitetsdagen for barn flyttet dit med Garsjø som fin nabo. Disse arrangementene kan DOT være skikkelig stolte over. Opplegget med kjentmannsmerket er lagt ned, det ble for liten interesse, selv om foreningen nå nærmer seg 7000 medlemmer.

1996 Årbøkene er som nevnt en viktig kilde for kultur- og naturopplevelse. Årboken for -96 ble en spesialbok. Et praktverk på 300 sider om "Skogene mellom Drammen og Eikeren". Boken ble faktisk levert på døren til medlemmene - hvilken dugnad! Endelig har sikringshytta på Mårbu blitt realitet etter lange diskusjoner med myndighetene. Helikopterfrakt av materialene og effektiv oppsetting levert av Drammens Hus og Hytter. Og fin er den blitt, med rom for både betjening i sesong og selvbetjeningsgjester utenom sesong. En av foreningens sentrale oppgaver er å merke stier i skogen og på fjellet. Dette utføres på dugnad. Som det står skrevet et sted - merkekomiteen blir aldri arbeidsledig, og man trenger hele tiden nye og ivrige medarbeidere.

1997 Årbok 1996 /97 hadde som hovedtema Årbøker i 75år. Jorunn Barrow har levert et komplett emneregister og forfatterregister over samtlige årbøker siden 1921. Nå kan alle finne frem i mylderet av interessante artikler. Registeret skal legges ut digitalt. Nye koster overtar ledelsen i foreningen. Per Erik Marheim ble ny formann i kulturminneåret. Naturvern er på dagsorden dette året. Drammen kommune vil gjerne endre markagrensen, her sier foreningen klart hva den mener. Samme året foreslår foreningen vern av Skimten/Storsteinsfjell-området. Bare en grunneier manglet for å få saken i boks. DNT satte i gang et tålegrenseprosjekt for Hardangervidda – resultat ukjent.

1998 – DOT 110 år Årboka hadde som hovedtema Turopplevelser. Det meldes om et stort spekter og god oppslutning av foreningens friluftstilbud. Vårfrisken, Høstfrisken, Turvennen og Barnas Turlag er i godt gjenge. Kontoret ble flyttet litt lenger ned på Gamle Kirkeplass, men fremdeles sentrumsnært. Større plass har alltid vært kjærkomment. Til vårmøtet måtte foreningen leie teateret da man forventet storinnrykk. Det stemte - nær 400 benket seg for å lytte til stadig like dyktige Claus Helberg. Han var en glede å lytte til. Dronning Sonja beæret møtet og sin gode venn og turleder med sin tilstedetilværelse. På Nykjuadagen opplevde 100 deltakere at 82 år gamle Jack Fjeldstad leste dikt og ordfører Lise Christoffersen la ned krans. 162 deltakere slet seg gjennom Th.Haugmarsjen på allslags umulig føre, mens 40 deltakere rundet Breilivarden søndag før påske. I mai gikk 70 deltakere kyststi i Hurum og besøkte Ingolf Wegener 95 år, som demonstrerte bygging av Holmsbuprammen i Knivsvik. 18 deltakere gikk også pilegrimsleden fra Dovre stasjon over Dovrefjell og Hjerkinn, ned Vårstigen og nesten frem til Oppdal stasjon. Rauhelleren tar i bruk det nye uthuset, med diverse smarte tekniske løsinger for å redusere energiforbruket. På Mårbu har det vært et spesielt år. Randi Prestegården gav seg til påske, mens Even gav seg etter sesongen. 40 år som bestyrere på Mårbu står det respekt av. På Eiksetra ble det også bytte, Hanne og Bjørn Steinar Bottegård valgte en annen hytte å bestyre.

1999 Årbokas hovedtema var Gamle stier – Nye hytter. Det er utfordringer for driften på Mårbu etter at Randi og Even har gitt seg. Flere prøver seg, men ender dette året opp med Leela Guenin. Det blir et annet opplegg på matsiden, og hun får nok noen utfordrninger i forhold til den tradisjonelle fjellkosten. Men, det er kanskje på tide med litt forandring. Det vokser jo frem nye generasjoner med moderne vaner. Dalabu åpner på høsten - det var på tide! DOT mottar Drammen kommunes Tilgjengelighetspris for tilrettelagte turtilbud. En heder for godt arbeid blant grupper som virkelig trenger til "luft under vingene". Fellestur i samarbeid med Fortidsminneforeningen om sleper og læger på Hardangervidda vest ble fulltegnet med 12 deltakere. Opp Hjølmodalen til Hedlo og ned Husedalen. Deretter opp Måbøgaldene og buss hjem fra Vøringsfossen. Hvordan feirer man tusenårsskiftet i en turistforening? Jo, man arrangerer midnatts vardetenning på Haukåsen med fakkelmarsj tur retur Konnerud. Stilfullt for deltakerne men usynlig for byen nede i tåkehavet. Samtidig hadde fjellsportgruppa tur til Høgevarde. Det ble nok et litt lenger opphold på Høgevarde enn planlagt - stormen kom og man måtte bli noen dager lenger inn i det nye året enn planlagt. Høgevardes vær skal man ikke spøke med. Vårt styremedlem fra 1997 Pernille Rød Larsen ble innvalgt som varamedlem i DNTs landsstyre.

2000 Med et medlemstall på 7650, er det behov for turarrangementer. Det har vært drøyt 75 arrangementer og turer - slett ikke verst start på et årtusen. Men Hauern ble avlyst - snømangel. Satsing på BARN OG UNGE var vellykket. Barnas turlag jobber bra, Familiegruppens forslag Ta med middagen ut, fikk stor respons. Likeledes Skileik på Landfalltjern og Barn i natur på Eiksetra. Fjellsportgruppa overnattet natt før Nykjuadagen tradisjonelt ute på Sneisetorget grilling og vaffelsteiking rundt bålet. Ukestur til Okstindane i Nordland. De avsluttet sesongen med julebord på Stikkvannshytta. DOT tok Dalabu i bruk med søndagsskitur fra Haglebu. Vårtur langs kyststi i mai er svært populært, så også romantisk tur til Borrevannet for å høre nattergalen. Turvennen hadde en aktiv sesong med opptil 40 deltakere. Av 4 store fellesturer nevner vi samarbeidsturen med Fortidsminneforeningen gjennom Sylene. 15 personer fulgte Karolinernes retrettrute baklengs. Endelig har DOT fått sin hjemmeside, og som det sies: selv om de ansatte har fått e-post adresse, er det mange som besøker kontoret. Dette var nok ikke grunnen til at DOT fikk Drammen kommunes kulturpris - nei det var DOTs uttrettelige arbeid som kulturformidler i den brede forstand.

2001 Årbok 2000/2001 hadde tema Tur Retur -24 vandrehistorier. Dusehesten offisielt åpnet - den siste av de to ny på ruten vestover fra Norefjell. Og for øvrig har man satset på opprusting og forbedring av hyttestandarden. Det er en leseverdig artikkel om Dalabu sin tilblivelse i årboken til Inger Hyllseth /Devegg Ruud for 2002. Hvor bliver ungdommen? Som før nevnt er denne gruppen nede i bølgedalen, men når kommer oppgangen? Naturvernkomiteen er også nesten nedlagt - kan det tyde på at våre stier, løyper og naturområder er OK? Det er behov for en naturvernkomite til å passe på slik at arealplanene til kommunene i fylket inneholder nødvendige friområder til tur og utfoldelse. For øvrig har styret fått ros for aktiv ledelse og godt samarbeid med administrasjon, hyttestyrere og dugnadsfolket. I tillegg har vår årboksredaktør gjennom mange år, Tom Helgesen sammen med Lars Åserud gitt ut Skibok for Drammensområdet, instruktiv og fin. Fakkeltoget fra torget og opp Siksakken til Åspaviljongen samlet 1500 deltagere og var en honnør til Vinterfestivalen 2001. Midtsommernattsvandring er en gammel tradisjon som har gitt mange gode minner. Denne gang over Presteseter med midnattsrast ved Damvann.

2002 DOT har 7908 medlemmer - ny rekord! Har dette sammenheng med "Det internasjonale fjellenes år"? Slike "år" er viktige markeringer, særlig når besøket på hyttene går litt ned. Da er bra med en "piff" for oppmerksomheten til turmulighetene. Markedsføringen ble internasjonal: Rauhellern hadde stor reportasje i billedbladet Stern. Og ellers profileres DOT godt over internett. På Mårbu ble det boret etter vann, frostfritt og greit. Dusehesten og Dalabu er nå inne på rutenettet. Naturvernavdelingen samarbeider godt med skogeierlagene og gir uttalelser i mange saker. Turlivet er stadig mer variert, fra skileik på Landfalltjern, til midtsommernattstur med overnatting på Lokkeråsen, fellestur på ski fra Dagalifjell over Dusehesten og Dalabu til Norefjell, Turvennens eldreturer til turmål i nærområdet, familiegruppa Barnas Turlag med skøytedag på Ulvekula og dag med husdyr på Kinnerud gård på Konnerud. Fjellsportgruppa sanket 2000meters topper i Jotunheimen og resten av landet, og studerte geologi rundt gruvene på Konnerud. DOT hadde også dette året turkurs i friluftsliv for utviklingshemmede.

2003 Årboka for 2002/2003 har tema Himmel og hav – og det imellom. En diktverk av Inger Hyllseth og med fotografier av Devegg Ruud. En hyllest til naturen, til Turistforeningen og spesielt til DOT og hyttene våre. Stor takk til dere begge. Nå ser det ut til DNTs merkevarebygging starter for alvor. Den røde T og DOT-emblemet blir sidestilte på trykksaker og på DOTs hytter. Samarbeid mellom DOT og tre idrettsforeninger skaper nytt liv i Hauern og blir til skifestival - turgåere og racere i samme spor samtidig. I tillegg til Barne- og familiegruppeturer, Ungdomsgruppas, Turvennens og Fjellsportgruppas dagsturer gjennomførte DOT 40 dagsturer sommer og vinter, fra måneskinns-skitur til Skimten, til Holtefjelldag, tur til Vinoren gruver i Numedal og gudstjenestevandring til Aslakene fra Solbergelva. DOTs klassiske skitur over Hardangervidda med overnatting på både Rauhellern og Mårbu ble som vanlig vellykket. Merke- og vardekurs på Hardangervidda samlet 7 deltakere. En milepæl er nådd når vår trofaste kontorleder Inger Hyllseth går av med pensjon, og Terje Landsverk kommer inn. Bjarne Røgeberg får Kongens fortjenestemedalje i sølv. Sannsynligvis den eneste i DOT som mottar denne. Vårt tidligere styremedlem Pernille Rød Larsen ble valgt til DNTs første kvinnelige leder.

2004 Årbok 2004 /2005 har tema Med DOT etter unionsoppløsningen. Som ny styreleder etter Per Erik Marheim ble valgt Svein Arne Lerkelund. I administrasjonen ble, i tillegg til Terje Landsverk og Anne Wollertsen, Ragnhild Leirset ansatt som aktivitetsleder spesielt for barn og unge. Nytt Barnas Turlag i Hallingdal opprettes. Fra de mange tur-rapportene nevner vi: Fakkeltog fra Bragernes torg og til Åsen samlet 220 deltakere. Hele byen så det flotte skue til ære for World Cup skisprint. Kanskje det inspirerte til stor deltakelse i Hauern like etter, 880 deltakere og DOT hadde ansvar og hjelpere ved de fleste ledd. Måneskinnstur og kyststi i vårprakt på Hurum, kurs i friluftsliv 4 dager for psykisk utviklingshemmede, vårtur i fossedur til 4 fosser, Nykjuadag, Vestskogdag og Holtefjelldag krigsminner, sykkelturer, sopptur og gudstjenestevandring. Fellesturer i Jotunheimen, Hardangervidda og Skarvheimen. Samarbeidet med Fortidsminneforeningen ble avsluttet med 5 dager fra hav til hei i Rogaland med 20 deltakere. Poststi og kyststi/ kongevei mellom Egersund og Obrestad fyr. Deretter Viglesdalen og Trodla-Tysdal i Ryfylkeheiene. Flere og flere henvender seg pr e-post, det er vel så krevende som besøk. Dette kombinert med mye tid til søknader og rapporteringer, blir virksomheten hemmet av byråkratiet også for foreninger? Mårbu drives nå av Brita og Jan Tyssebotn, mens Eiksetra av Truls Hafslund og Turid Avdal. Begge bestyrerpar ser lyst på fremtiden. I tillegg har foreningen Rauhellern betjent, Høgevarde delvis betjent, Daggrø selvbetjent, Ulveli, Toveseter, Svarvestolen, Dalabu og Dusehesten ubetjent. Til sammen 10 hytter.

2005 var friluftslivets år, og DOT hadde ca 120 ulike arrangementer, selv om turer ble avlyst pga snømangel og åpningen av "året" ble gjennomført i øsende regnvær. 52 turer i året, med klippekort på hver post inspirerte mange. Trilleturer for mor og barn var en nysatsing. En privat gruppe blåmerket Strømsåsrunden og fikk den inn på nytt kart. Samtidig kom de første pengene til utsiktstårnet på Risdalsåsen i Strømsåsen på konto, og DOT påtok seg å sette det opp. Et meget populært nærturområde. Rosthaug videregående skole og Numedal folkehøgskole har inngått partneravtale om sti-merking. Besøket etter flytting av kontoret til Åssiden ble bedre enn fryktet. Mårbu har økt besøk og Rauhellern er blitt miljøsertifisert mens Hauern fikk rundløype i Finnemarka - hvor ble det av snøen?

2006 Foreningen blir stor. Nå er det veivalgsdokumenter, strategiplan, instrukser og handlingsplaner som gjelder - det skal være skikkelig når DOT gjør noe. Erfaringen har vist at dette var lurt. Om det var omgående resultat vites ikke, men 1000 barn i Drammen park, 600 skoleelever på tur og 500 på Eiksetra sammen med miljøvernminister og styreleder i DNT Pernille Rød Larsen viser fremtidig potensial. Som tidligere et rikt og variert turliv. 4 turkursdager for PU. Kurs i kart og kompass på Spiralen og GPS-kurs på Eiksetra. Samarbeid med katalogfirmaet Ditt Distrikt om merking av turmål i kommunene. Markedsføringskomiteen og naturvernkomiteen er svært aktive. Spesielt nevnes innsatsen for vern av Trillemarka, i samspill med Naturvernforeningen i Buskerud og våre respektive forbund. Og så ble man sagt opp fra kontorene på Åssiden - ikke greit for ansatte som nå er 2.5 årsverk.

2007 Årboka for 2006 / 2007har tema Vinter. Som ny styreleder etter Svein Arne Lerkelund ble valgt Pernille Rød Larsen. Hun er DOTs første kvinnelige turleder og har vært aktiv i foreningen mer enn 25 år. Vi ser at DOT-navnet bør endres. "Oplands" som en del av navnet kan misforstås. "Oplands" er jo et skikkelig gammeldags benevning av området som DOT dekker, selv om også andre foreninger benytter denne benevnelsen. Det ser ut til at det kun er Flekkefjord, Sandefjord og Drammen som benytter "Oplands" som en del av navnet til foreningen. Dette er året hvor den røde T skal komme sterkere inn i markedsføringen og merkevarebyggingen. Mårbu fyller 50 år dette året, med stor fest i fjellet. Årsberetningen synes det som om DOT-ung og Barnas Turlag er svært godt i gang - gledelig. Seniorgruppa Turvennen feirer sin 15. sesong med tur nr 308 til Jonsknuten ved Kongsberg. Stor turaktivitet i alle turgrupper. Spesielt må nevnes samarbeidet med Introduksjonssenteret om å gi flyktninger og asylsøkere av begge kjønn gode turopplevelser. Høgevardehytta er i en mellomperiode, ingen bestyrer, ingen hytteansvarlig - men noen ivrige sjeler forbarmer seg over Høgevarde. Her må det finnes en bedre varig løsning. Ellers nevner vi at Rauhellern fikk nytt inngangsparti og stor flott bestyrerleilighet. Flinke dugnadsgjenger jobber effektivt ved alle hyttene.

2008 Etter at Pernille Rød Larsen sa fra seg styreledervervet, ble Arve Wang valgt til styreleder. Henning Hoff Wikborg er ny daglig leder etter Terje - nye tider i vente. Det ble inngått avtale med Drammens Tidende om en side turforslag hver fredag. Utrolig positivt. DOT er nå sertifisert etter kravene til Miljøfyrtårn. DOT påtok seg vertskapet for DNTs landsmøte. En slik anleding er ypperlig for markedsføring av Drammen og omegnen. Landsmøte er en skikkelig bli-kjent-mulighet for mange, også de fra DOT som til vanlig ikke er på landsmøtet. Dette er første året man ser DNT-logoen sammen med DOT logoen på årsrapporten.

2009 En skikkelig DOT nyhet - kajakklubben stiftet og sjølokale på Gyldenløve brygge. Nå er DOT veldig nære sjøen. Enda en nyhet – DOT-hus med butikk og turinformasjon i Drammen sentrum. Nå skjer det utvikling i en helt ny skala. Henning Wikborg skaffet nye kontorlokaler midt i Bragernes sentrum: i Nedre Storgate 10, inngang Schwenckegata. 1000 ungdommer ut i naturen, Barnas Turlag er på leir på Rauhelleren mens andre barn dro på sjøleir. Hva skal skje med Høgevarde tro? Et lite utvalg ser på fremtidsmuligheter. Dette året er det viktigste etter min mening i denne 25 års perioden - større forandringer og utvikling skal en lete lenge etter. Derfor er også medlemstallet skikkelig høyt - 7985 - bare slått av Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

2010 Lars Wang overtar som styreleder etter Arve Wang. (Men de er ikke i familie) Nå utgir DOT en helt ny type årsberetning, det er slutt på de lange beskrivelsen av alle turene og alle arrangementene - det ble simpelt hen for mange å skrive om. Det betyr ikke at nyhetene er borte - langt ifra. Koboltkia kommer inn DOTs hytteportefølje, prosjekt Aktiv i friluft og Topp7turen. Dette er DOTs svar på 7-fjellsmarsjen i Bergen som samler svært mange hvert år. Klarer DOT å få like mange ut på denne turen tro? Barn, ungdom og fjellsportere er i farta - hvilken aktivitet! Hvor mange har vært på DOT-tur tro? Det er også fantasifullt av Truls på Eiksetra å tilby påskefrokost på Skimten på 7. året. 300 til frokost er ganske imponerende. Mon tro om Introduksjonssenteret som lærte nye grupper til å gå på ski, kommer til frokost på Skimten? Det hadde vært tøft. Alt dette passer flott til foreningens hovedmål - flere mennesker ut på tur.

2011 Med en entusiastisk administrasjon og aktivt styre, er det ikke rart at mange artige turforslag kommer frem. ”Klart det går” etter mal av TV-programmet med Lars Monsen, dog i litt mindre skala. Killingen og Blektjernstua borger for aktivitet i nærmiljøet - en satsning i det nåværende styre. Da samarbeid med andre foreninger kommer i mer faste former, øker også interessen og aktivitetene i DOT.

2012 At den lokale Drammensavisen ser seg tjent med å ta inn turforslag fra DOT hver fredag er viktig. Det er jo fint å kunne få tips til en tur i et nytt og annet område av og til. Med så fine nye løypeskilt - grønne og med avstandsmerke, blir det vel ikke lenge før det også blir T-merkede ruter i Drammen sentrum, slik som i Stavanger. Urban turisme er like viktig som fjellturisme så lenge mennesker kommer seg over dørstokken og ut på tur - kort eller lang. Det er helse i hvert skritt. Verdiene utrykkes gjennom STIEN - spennende, troverdig, inkluderende, enkelt og naturvennlig. Veldig bra sett av verdier. Slike verdier gjør det enkelt å kunne delta i dugnad på mange nivåer, enten det er som turleder i Hokksund eller på Gol og med merking i fjellet. Det er også plass til "unge" pensjonister. Samtidig er det bra å notere at aktiviteten i fjellet ikke er glemt ved siden av satsingen på nærområdene.

2013 Jubileumsår og DOT feirer 125 år! Nå står arrangementene i kø for å markere byens og distriktets (Oplandets) store forening. Administrasjonen fyller hele annen etasje i DOT-huset, og det syder av aktiviteter. Hytte etter hytte blir innlemmet i "systemet", fra sjø via skog til høyfjell. Det er folk på tur over hele fylket. Hemsedal, Hallingdal, Lier, Modum og Eiker. Det må jo være gledelig å se at DOT markerer seg med aktive turledere, med barn i aktivitet og butikk i Drammen sentrum. Dette er virkelig en gledelig utvikling.

Det blir spennende å følge de neste 25 år, med den røde T som felles symbol sammen med det flotte DOT-merket, som symboliserer skogen og fjellet - DOTs hovedområder for sitt engasjement. Samtidig ser vi forandringer siden 100 års-dagen. Informasjonen er på Internett, kommunikasjonen på e-post og årboken er borte. Således er det fint at bladet "PÅ TUR" fortsetter som informasjonskilde og med gode turforslag. Butikken er blitt et godt møtested, sammen med en god handel av turutstyr. Dugnadsånden lever fortsatt og dugnadsinnsatsen er økende.

Faktisk er formannens jubileumsønske i 1988 til fulle blitt oppfylt: Alle ut i helsebringende friluft. "UT PÅ TUR MED DOT".