Viktig stisatsing, men ikke noe friluftsløft 

 Det er flott at regjeringen setter i gang en nasjonal stisatsing fra 2019. Men det trengs et skikkelig friluftslivsløft i budsjettet for å følge opp handlingsplanen for friluftsliv, sier DNT styreleder Per Hanasand.

DNTs styreleder Per Hanasand
DNTs styreleder Per Hanasand Foto: Marius Dalseg Sætre

DNT har pekt på betydningen av å satse på stier for å få flere i aktivitet utendørs, og applauderte at regjeringen i handlingsplanen for friluftsliv i sommer lanserte en nasjonal stisatsing. I statsbudsjettet for 2019 foreslås det 4 millioner kroner til prosjektet som skal bidra til at kommunene planlegger, opparbeider, skilter og merker turstier.

Tur med kultur

Regjeringen foreslår også et nytt tilskudd på 1,17 millioner til Historiske vandreruter. Det er et samarbeid mellom DNT og Riksantikvaren om å tilrettelegge gamle ferdselsårer og formidle kulturhistorie.

- Vi er veldig glade for at Historiske vandreruter nå får driftsstøtte. Vi har allerede åpnet elleve historiske vandreruter, der kulturarven blir en del av turopplevelsen. Det statlige tilskuddet gjør det mulig å etablere flere ruter og skape mer aktivitet rundt de vi har, sier Hanasand.

Friluftslivsferie for alle

I budsjettforslaget foreslår regjeringen også å gi 2 millioner kroner til DNT, for å kunne tilby ferietilbud til barn fra lavinntektsfamilier.

- DNT tilbyr i dag mange ulike friluftsaktiviteter i skoleferien, slik som for eksempel Friluftsskolen, fjelleire og Newtoncamper. Mange steder tilbyr vi gratisplasser for barn fra familier med dårlig økonomi. Det er veldig gledelig at vi med denne ekstra støtten kan sørge for at enda flere barn og unge fra lavinntektsfamilier kan få et tilbud, sier styrelederen.

Med tanke på å inkludere nye grupper i friluftslivet, mener DNT det er bra og viktig at regjeringen også viderefører støtten til friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelser.

Etterlyser budsjettløft til friluftslivet

Til tross for flere gode enkeltsaker i budsjettet, hadde DNT likevel håpet at regjeringens handlingsplan skulle følges av et budsjettløft for friluftsliv i 2019.

- Skal vi få flere i aktivitet og nå nye grupper, krever det økt satsing over statsbudsjettet. Vi er derfor skuffet over at vi ikke ser noe økt nivå på tilskuddet til friluftslivsaktiviteter eller DNTs driftsstøtte. Begge disse postene blir videreført som i fjor, uten prisjustering, noe som dermed i realiteten betyr et kutt, sier Per Hanasand.

Han håper dette er noe Stortinget vil ta tak i når de skal behandle statsbudsjettet i høst.

Savner naturvernsatsing

Regjeringen øker med 1 million støtten til Forum for natur og friluftsliv (FNF), som er samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå for å ivareta natur og friluftslivsinteresser. 

- Økningen til FNF er viktig, for å sikre stemmen til natur og friluftslivsinteressene i alle fylker. Men vi er skuffet over reduksjonen i flere naturvernposter i budsjettet, blant annet skogvern og vannforvaltning. Naturen er hele grunnlaget for friluftslivet, og vi må sørge for å ta vare på den for generasjonene som kommer etter oss, sier Hanasand.

Oversikt: Hva foreslår regjeringen på viktige natur- og friluftslivspunkter i statsbudsjettet?

·         Driftstilskudd til frivillige miljøorganisasjoner videreføres på samme nivå, foreløpig beregnet 6,4 mill til DNT

·         Tilskudd til friluftslivsaktiviteter, videreføres på samme nivå på 52,5 mill totalt

·         Den naturlige skolesekken, videreføres på samme nivå med 7,9 mill

·         Friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelser: støtten økes fra 1 til 1,2 mill 

·         Prosjektet Friluftsliv i skolen, ledet av Norsk friluftsliv: støtten økes fra 1 til 1,2 mill 

·         Aktiv i 100 gågrupper med DNT og Røde kors videreføres på samme nivå med 3 mill 

·         Forum for natur og friluftsliv (FNF): støtten økes fra 11 til 12 millioner kr 

·         Nytt tilskudd til DNT til ferietiltak for lavinntektsfamilier på 2 mill    

·         Nytt tilskudd til prosjekt for nasjonal stisatsing i kommunene på 4 mill

·         Nytt tilskudd til historiske vandreruter på 1,17 mill 

·         Tilskudd til nasjonale turiststier økes fra 10,5 til 11,5 mill 

·         Til fullføring av kommunenes kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er det satt av 2 mill    

·         Flere viktige poster til naturverntiltak reduseres, blant annet til skogvern og vannforvaltning.

·         Momskompensasjonsordningen økes med 9,5 prosent til 1557 mill 

·         Tilskudd til studieforbund er prisjustert opp til 228 mill.     

Foto: Sindre Thoresen Lønnes